PALVELUN KÄYTTÖEHDOT – SAAS.

Nämä käyttöehdot säätelevät sopimukseen kuuluvan Palvelun käyttöä. Palvelut tarjoaa FabricAI Oy (”Palveluntarjoaja”). Ostat pääsyn Palveluihin suoraan Palveluntarjoajalta. Nämä Yleiset ehdot ovat voimassa Palveluntarjoajan ja sinun välilläsi (”Asiakas”) ja säätelevät Palveluntarjoajan velvollisuuksia sinua kohtaan asiakkaana ja sinun velvollisuuksiasi Palveluntarjoajaa kohtaan asiakkaana Palvelujen Käyttäjänä.

1. JOHDANTO.

Tervetuloa FabricAI Oy:n kehittämän kirjanpidon tekoälysovelluksen Asiakkaaksi. Nämä käyttöehdot liittyvät palvelun käyttämiseen. Asiakkaan tulee tutustua käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Palvelu on tietoverkon välityksellä toimitettava “Software as a Service”, eli SaaS -palvelu. Asiakas voi käyttää palvelua rakenteellisessa muodossa olevien ostolaskujen tiliöintiin ja/tai dimensiointiin. Palvelun tuottamisessa hyödynnetään tekoälyä.

Palveluntarjoaja myöntää Palveluun Asiakkaalle sekä Asiakkaan lukuun toimiville kolmansille osapuolille rajoitetun, peruutettavissa olevan käyttöoikeuden sopimuksen mukaisin ehdoin Asiakkaan omassa liiketoiminnassa sopimuksen voimassaolon ajan. Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata, lainata tai muuten luovuttaa edelleen Palvelun käyttöoikeutta tai osaa siitä, eikä tuottaa sitä hyväksikäyttäen maksullisia tai maksuttomia palveluja kolmannelle osapuolelle, poislukien Asiakkaan konserniin kuuluva tytär- tai osakkuusyhtiö tai muu vastaava yritys, yhteisö tai luonnollinen henkilö.

2. PALVELUN KÄYTTÖ.

Palvelu toimii osoitteessa https://tiliointi.fi selainsovelluksena. Selainsovellukseen kirjaudutaan sähköpostiosoitteella ja salasanalla, jotka luodaan käyttöönoton yhteydessä.

3. HINNAT JA LASKUTUS.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Palvelun ja siihen liittyvien lisäpalveluiden hinnat määräytyvät Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelujen hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Uusi hinnasto tulee voimaan aikaisintaan seuraavan laskutusjakson alussa. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

Palveluntarjoaja laskuttaa kuluneen kuukauden kuukausi- ja tiliöintimaksut seuraavan kuukauden ensimmäinen arkipäivä. Kuukausimaksu tulee maksettavaksi jokaisesta yrityksestä, joka on liitetty Palveluun.

Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Asiakkaan Palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, ja oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen tai laiminlyönnin johdosta suljetun Palvelun uudelleenavausmaksu, mikäli Palveluntarjoajan arvion mukaan Palvelun uudelleenavaaminen on mahdollista. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

4. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO.

Palvelun käyttöönotto koostuu seuraavista toimenpiteistä:

 1. Tekoälyn koulutus,
 2. Asiakkaan nimeämän henkilön koulutus,
 3. Tiliöintiportaalin käyttöönotto ja
 4. Tiliöintitarkkuuden arviointi ja raportointi.

Palvelun toistuvaislaskutus aloitetaan, kun Asiakas on tutustunut tekoälyn tiliöintitarkkuudesta toimitettuun PDF-raporttin ja Toimittaja on ilmoittanut ohjelmistopalvelun olevan käytettävissä osoitteessa https://tiliointi.fi/.

5. VAATIMUKSET PÄÄTELAITTEILLE.

Palvelua voi käyttää tietokoneella, jossa on viimeisimpään versioon päivitetty Firefox tai Chrome internetselain. Tietokone voi olla Windows, Mac tai Linux käyttöjärjestelmällä varustettu.

Palveluiden laajuudessa ja käytettävyydessä voi olla eroja käytettävien laitteiden ja selainten välillä.

6. PALVELUTASO.

Palveluntarjoaja vastaa käyttöön liittyviin sähköposteihin osoitteesta moro@fabricai.fi toimistoaikoina (08:00-15:30 tavallisina arkipäivinä). Muut yhteystiedot löytyvät sivulta https://fabricai.fi.

Ongelmien ratkaisun tavoiteajat:

 • käsittely aloitetaan 2h kuluessa toimistoaikaa siitä, kun se on saapunut Toimittajalle,
 • ratkaisu tapahtuu kahden päivän kuluessa toimistoaikaa siitä, kun se on saapunut Toimittajalle.

Palvelu on normaalisti käytössä 24/7 vähintään 99% ajasta ja Palveluntarjoaja vastaa peruspalvelun palvelukykyyn toimistoaikoina.

Palvelun häiriöaika lasketaan siitä kun Asiakas ilmoittaa käytön kokonaan estävästä tilanteesta, siihen kun Palveluntarjoaja ilmoittaa, että asia on korjattu, tai ilmoittaa tavan millä ongelma voidaan kiertää.

7. KÄYTTÖOHJEET.

Palveluntarjoaja valmistaa käyttöohjeet koulutuksiin käyttötarpeen ja sopimuksen mukaan. Lisäksi palvelun yleiset käyttöohjeet toimitetaan Asiakkaalle käyttöönoton yhteydessä.

8. MUUTOKSET, TUKI & HUOLTO.

Merkittävistä palvelun muutoksista ilmoitetaan etukäteen. Näitä ovat esimerkiksi käyttöliittymä-muutokset, joihin Asiakkaan oletetaan tarvitsevan apua.

Kaikki tukipyynnöt lähetetään sähköpostitse osoitteeseen moro@fabricai.fi. Merkitse sähköposti tarvittaessa kiireelliseksi. Teknisissä ongelmissa pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan ongelman palvelussa, ja toissijaisesti tarjoamalla asiakkaalle ohjeet ongelman ratkaisemiseen.

Ohjelmiston asennus-, muutos- ja huoltotoimenpiteistä ilmoitetaan tarpeen mukaan. Noin 3 minuutin huoltokatkoja tehdään 1-3 kertaa viikossa 18:00 jälkeen ja näistä ei erikseen ilmoiteta. Lisäksi tehdään välttämättömiä huoltokatkoja tilanteen mukaan, ja näistä ilmoitetaan jälkikäteen, jos ne kestivät yli 10 minuuttia. Pidempiä huoltokatkoja tehdään viikonloppuisin, ja niistä ilmoitetaan jos niiden odotetaan kestävän yli 30 minuuttia. Päivitysloki löytyy https://app.fabricai.fi/changelog -osoitteesta.

Pienistä muutoksista kuten käyttöliittymän tyyliseikoista ilmoitetaan Palveluntarjoajan harkinnan mukaan.

9. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT.

Asiakas tai hänen edustamansa organisaatio on vastuussa Palvelun ehtojen mukaisesta käytöstä. Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja ja Palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, Palvelun soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen sekä siitä, että Palvelun käyttöympäristö on tämän sopimuksen ja Palveluntarjoajan mahdollisesti antamien muiden ohjeiden mukainen. Lisäksi Asiakas vastaa tietojärjestelmiensä suojaukseen, käyttöön ja käyttöympäristöön liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksista. Asiakkaalla on velvollisuus välittömästi ilmoittaa mahdollisista Palvelun toiminnassa ilmenevistä virheistä tai katkoksista. Virheilmoituksen yhteydessä Asiakkaan on ilmoitettava miten virhe ilmenee. Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle tietojen muutoksista. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Asiakkaan antamien puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen aiheuttamista mahdollisista vahingoista, virheistä tai viivästyksistä.

Asiakas huolehtii siitä, ettei Asiakkaan Palvelun käyttö miltään osin loukkaa lakeja tai asetuksia. Asiakas vastaa Palveluun tallentamastaan materiaalista kuten teksteistä, ohjelmista, dokumenteista ja muista tiedoista sekä lisäksi kaikesta muusta sähköisessä muodossa olevasta informaatiosta. Asiakas vastaa lisäksi edellä mainittujen tekijän- ja teollisoikeuksista, sekä näihin liittyvien tarvittavien lupien hankkimisesta ja kustannuksesta, muusta laillisuudesta sekä mahdollisessa rikkomustapauksessa myös tällaisten rikkomusten aiheuttamista seurauksista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Asiakkaan tulee lisäksi huolehtia siitä, että Asiakas:

 • Noudattaa Palvelun käytön ehtoja;
 • Ei väärinkäytä Palvelua;
 • Ei yritä kopioida, takaisin mallintaa, purkaa, luoda Palvelun perusteella vastaavaa palvelua tai millään muulla tavalla yritä hankkia Palvelun lähdekoodia miltään osin;
 • Ei pyri tunkeutumaan, muuttamaan, tuhoamaan tai millään muulla tavoin käsittelemään muiden Palvelua käyttävien asiakkaiden aineistoa tai Palvelua tai tahallaan pyri kuormittamaan tai vahingoittamaan Palvelua;
 • Ei tallenna Palveluun mitään Palvelun käyttöehtojen vastaista aineistoa;
 • Ei tallenna Palveluun viruksia, matoja tai muutoin Palvelua tai Palvelun sisältämää aineistoa vahingoittavaa ohjelmistokoodia.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia Palvelun käyttöön liittyviin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin liittyvästä tietoturvasta, käyttäjien käyttämien salasanojen riittävästä turvallisuudesta ja huolellisesta säilyttämisestä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että käyttäjätunnukset ja salasanat eivät joudu kolmansien osapuolien haltuun. Mikäli Asiakas epäilee Palvelun käyttäjätunnusten tai muiden tietojen joutuneen vääriin käsiin, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Palveluntarjoajan tukipalveluun. Palvelua käyttäessään Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan antamia tietoturvasuosituksia. Mikäli käyttäjätunnukset tai salasanat joutuvat kolmannen osapuolen käsiin Asiakkaan kautta, Asiakas vastaa näiden käyttäjätunnusten avulla tapahtuneesta järjestelmän käytöstä sekä tästä aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas on myös velvollinen vaihtamaan Palvelun käyttöön tarvittavan salasanan Palveluntarjoajan pyytäessä.

10. PALVELUNTARJOAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista Palvelun aiheuttamista taloudellisista vahingoista Asiakkaalle, Asiakkaan yritykselle tai kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy palveluun ja poistaa Palveluun ladattu aineisto. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Palvelua, sen sisältöä ja hinnastoa.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu tai muut siihen läheisesti liittyvät osat ovat jatkuvasti saatavilla tai toimivat ilman keskeytyksiä tai muutoksia. Palveluntarjoaja tekee kuitenkin parhaansa, että Asiakas pystyy käyttämään palvelua ilman ongelmia ja keskeytyksiä. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelukatkon aiheuttamista ongelmista ja taloudellisista menetyksistä.

Osapuolet saavat kertoa yhteistyöstä ja sen yleisestä laadusta viestinnässään. Liiketoimintaan liittyvät asiat ovat edelleen luottamuksellisia.

Palvelun muutokset

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua jatkuvasti. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa mitä tahansa Palveluun liittyvää asiaa mukaan lukien mutta ei rajoittuen järjestelmän ulkoasu, käyttöliittymä, dokumentaatio tai Palvelun toiminto. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että nämä muutokset eivät aiheuta asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Vastuuvapautuslauseke

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Asiakkaan käyttöön sellaisena kuin se on. Palveluntarjoaja ei esitä mitään väitteitä tai takuita mukaan lukien mutta ei rajoittuen Palvelun virheettömyyteen, kaupalliseen hyödynnettävyyteen, sopivuuteen Asiakkaan toimintaan tai oletettuun käyttötarkoitukseen tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen liittyen.

11. PALVELUN KESKEYTYS.

Palveluntarjoajalla on Asiakasta kuulematta oikeus keskeyttää Asiakkaan Palvelun käyttö tai irtisanoa Palvelun palvelusopimus välittömästi seuraavissa tapauksissa:

 • Mikäli Asiakas lopettaa liiketoimintansa, on haettu konkurssiin tai yrityssaneerauksseen, todettu ulosotossa varattomaksi tai tälle on rekisteröity olennainen maksuhäiriö;
 • Mikäli Asiakas syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kehotuksesta huolimatta korjaa menettelyään kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoaja voi aina keskeyttää Palvelun, mikäli Asiakas laiminlyö tämän sopimuksen mukaisen erääntyneen maksun eikä suorita maksuja maksukehotuksesta huolimatta 14 vuorokauden sisällä. Keskeytystä voidaan jatkaa kunnes Asiakas on suorittanut maksun avoinna olevista saatavista;
 • Mikäli Käyttäjä tai Asiakkaan puolesta Palvelua käyttävä henkilö käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti;
 • Mikäli Palveluntarjoaja epäilee Asiakkaan tai Asiakkaan puolesta Palvelua käyttävän henkilön kuormittavan tai muutoin käyttävän Palvelua siten, että käyttö vaarantaa Palvelun tuottamisen muille Palvelun käyttäjille.

12. IMMATERIAALIOIKEUDET.

Kaikki oikeudet Palveluun kuuluviin tai sen toimittamisessa käytettyihin ohjelmistoihin (ml. dokumentaatio), toiminnallisuuksiin ja sovelluksiin sekä niihin tehtyihin muutoksiin samoin kuin Palveluun liittyvään aineistoon, käyttöohjeisiin ja muihin asiakirjoihin ja muihin ilmenemismuotoihin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Palveluun liittyvät kehitysehdotukset ja ideat kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle ja Asiakkaalla on oikeus käyttää niitä ainoastaan siinä määrin kuin tämän sopimuksen mukaisen Palvelun käyttäminen sitä edellyttää.

Mikäli Asiakas loukkaa Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai käyttää Palveluja Yleisten ehtojen vastaisesti, tulee Asiakkaan maksaa aiheutunut vahinko. Asiakas ymmärtää, että Palveluntarjoaja voi kärsiä korjaamatonta vahinkoa IPR:ien loukkauksen tai vahingoittamisen seurauksena, ja että Palveluntarjoajalla tai sen lisenssinantajalla on oikeus ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin suojatakseen kaupallisia etujaan sekä omaisuuttaan, mukaan lukien kaikki toimenpiteet, jotka ovat lain mukaan mahdollisia. Yllä mainittu koskee myös tilanteita, joissa Asiakas on saanut tai yrittänyt saada tietoja tai dataa, joihin asiakkaalla ei ole ehtojen mukaan oikeuksia.